„Świadom praw i obowiązków wynikających z założenia rodziny, uroczyście oświadczam, że wstępuję w związek małżeński” – czyli jakie dokumenty będą Wam potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego.

 

Photo by A L L E F . V I N I C I U S Δ on Unsplash

Ślub cywilny

Jest jedną z form prawnych zawarcia związku małżeńskiego. Zazwyczaj tego rodzaju ślub zostaje zawarty w Urzędzie Stanu Cywilnego. Jest udzielany przez Urzędnika USC, który musi posiadać do tego odpowiednie kompetencje. Przysięga małżeńska musi być złożona osobiście przez parę;  powinna być ona złożona publicznie w obecności dwóch świadków, którzy są pełnoletni. Urzędnik USC publicznie zadaje parze pytanie, czy zamierza zawrzeć małżeństwo. Jeżeli oboje odpowiedzą na to pytanie „TAK”, każde z nich składa oświadczenie, że wstępuje w związek małżeński i oświadcza, jakie nazwisko będzie nosić oraz jakie nazwisko będą nosić ich wspólne dzieci. Po złożeniu oświadczeń urzędnik ogłasza, że małżeństwo zostało zawarte. Następnie nowożeńcy, świadkowie oraz Urzędnik USC podpisują AKT MAŁŻEŃSKI. Jeżeli planujecie taki rodzaj ślubu i macie wybraną wcześniej tę wymarzoną datę, proponuję udać się do Urzędu z większym wyprzedzeniem, aby zarezerwować wymarzony termin.

Podczas wizyty w USC należy:

 • ZŁOŻYĆ ZAŚWIADCZENIE o braku przeszkód do zawarcia związku małżeńskiego,
 • ZDECYDOWAĆ, jakie nazwisko będziecie nosić po ślubie (jeżeli nie jesteście pewni i nie możecie się zdecydować, jakie nazwisko chcecie nosić po zawarciu ślubu, taką decyzję możecie podejmować do dnia ślubu. Możecie ją zgłosić również przed ceremonią lub w jej trakcie),
 • OPŁACIĆ ślub. 

W dniu ślubu należy stawić się w Urzędzie na około 30 minut przed ceremonią. Zawarcie ślubu będzie trwało około 15-20 minut.

Dokumenty potrzebne do zawarcia  ślubu cywilnego:

Panna i kawaler:

 • dowód osobisty, 
 • skrócony akt urodzenia.

Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim, załączają:

Rozwodnicy: 

 • dowód osobisty,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie, 
 • odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód. 

Jeżeli rozwód odbył się za granicą, należy przedłożyć oryginalny odpis orzeczenia wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski.

Wdowcy:

 • dowód osobisty,
 • skrócony akt urodzenia,
 • odpis aktu zgonu małżonka.

Jeśli jedno z Was jest cudzoziemcem, należy pamiętać o następujących dokumentach:

 • paszport, 
 • akt urodzenia z tłumaczeniem na język polski,
 • zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wydane przez właściwy organ (odpowiednik USC RP w kraju cudzoziemca lub ambasada).

Dodatkowo obcokrajowiec musi posiadać poświadczenie zameldowania na pobyt czasowy na terenie RP. Jeżeli jest rozwodnikiem, wyrok rozwodowy sądu zagranicznego musi być uznany przez sąd polski. Należy pamiętać, że wszystkie dokumenty muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

Małżeństwo mogą zawierać tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat.

Nieletnie kobiety, które ukończyły 16 lat, muszą posiadać prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa.

Świadkowie muszą być pełnoletni, posiadać przy sobie dowody osobiste oraz mówić w języku polskim. Jeżeli mówią w innym języku, konieczna jest obecność tłumacza przysięgłego.

Jakie są koszty zawarcia ślubu w USC?

 • Sporządzenie aktu małżeństwa wynosi – 84 zł.
 • Skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub zgonie małżonka wynosi – 22 zł.
 • Zaświadczenie o zdolności prawnej zawarcia małżeństwa przez obywateli RP za granicą wynosi – 38 zł.
 • Za przyśpieszenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi – 39 zł.

Powyższe opłaty mogą się nieznacznie różnić w zależności od miejscowości.

Photo by Mickel Alexander on Unsplash

Ślub cywilny plenerowy 

Kiedyś ślub poza Urzędem Stanu Cywilnego mógł odbywać się tylko i wyłącznie w ściśle określonych przypadkach: kiedy jedno z narzeczonych znajdowało się w szpitalu lub w zakładzie karnym. Natomiast od marca 2015 roku została wprowadzona nowa ustawa, która ułatwiła kwestię zawierania związku poza murami USC. Teraz Wasz wymarzony ślub może odbyć się poza murami USC.

Wymagane dokumenty:

 • takie same jak do ślubu cywilnego,
 • uzyskanie zgody na ślub w plenerze od urzędnika (obecnie Urzędnik USC może udzielać ślubu wyłącznie na terenie gminy, w której pracuje),
 • miejsce  musi  mieć uroczystą formę i gwarantować bezpieczeństwo uczestników.

Opłata za udzielenie ślubu cywilnego w plenerze wynosi 1000 zł.

WAŻNE! – NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE NIEZBĘDNE DOKUMENTY MŁODA PARA SKŁADA OSOBIŚCIE DO USC NIE PÓŹNIEJ NIŻ NA 31 DNI PRZED  WYZNACZONĄ DATĄ ŚLUBU!

Photo by Wedding Photography on Unsplash

Ślub konkordatowy 

W Polsce ślub kościelny nie jest uznawany za akt prawny; aby był to związek zawarty zgodnie z naszym prawem, należy wziąć również ślub cywilny. W roku 1998 została podpisana przez Polskę oraz Stolicę Apostolską ustawa konkordatowa. Najważniejszą cechą ślubu konkordatowego jest wywoływanie zarówno skutków prawnych, jak i wyznaniowych zawartego małżeństwa. Ślub konkordatowy zazwyczaj zawierany jest w parafii panny młodej lub pana młodego. Jeśli młoda para zdecyduje się na wzięcie ślubu w zupełnie innej parafii, wymagana jest na to zgoda parafii własnej. W ciągu 5 dni od zawarcia ślubu ksiądz musi powiadomić o tym fakcie USC. Następnie w przeciągu 2 tygodni w USC należy odebrać bezpłatnie jeden skrócony odpis aktu małżeństwa.

Jakie są niezbędne dokumenty do zawarcia ślubu konkordatowego?

 • dowody osobiste,
 • metryki chrztu – nie starsze niż 3 miesięczne,
 • zaświadczenie o bierzmowaniu,
 • świadectwa nauki religii (w zależności od parafii),
 • potwierdzenie odbycia nauk przedmałżeńskich i spotkań w poradni rodzinnej,
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi (jeśli głoszone były w innej parafii),
 • zaświadczenie o odbytej spowiedzi, 
 • podanie danych osobowych świadków, 
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego o braku okoliczności wykluczających zawarcie związku małżeńskiego.

Aby otrzymać zaświadczenie z USC, należy złożyć następujące dokumenty:

 • dowody osobiste,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • pisemne zapewnienie, że nie wie się o okolicznościach wyłączających zawarcie małżeństwa oraz prawomocne postanowienie sądu zezwalające na zawarcie małżeństwa, jeśli wymagają tego przepisy,
 • oświadczenie o Waszym przyszłym nazwisku oraz nazwisku Waszych dzieci,
 • należy uiścić opłaty skarbowe za sporządzenie aktu małżeństwa – 84   zł.

Cudzoziemiec:

 • dokumenty stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego według prawa ojczystego, 
 • akt urodzenia.

Od złożenia tych dokumentów może zwolnić tylko sąd.

Zaświadczenie takie jest ważne 3 miesiące.

Osoby, które pozostawały już w związku małżeńskim, załączają:

Rozwodnicy: 

 • skrócony odpis aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie

Wdowcy:

 • akt zgonu współmałżonka.

Małżeństwo mogą zawierać tylko osoby pełnoletnie, które ukończyły 18 lat; warunkowo sąd może zezwolić kobiecie na zawarcie związku małżeństwa, która ukończyła 16 lat.

Photo by rawpixel.com from Pexels