fbpx

Dołącz do nas:

Regulamin

§1.

 1. Właścicielem i administratorem serwisu Better-Side dostępnego na stronie www.Better-Side.comjest Magdalena Szmidt, z siedzibą ul. J.Sułkowskiego 9, 06-820 Piastów, NIP: 534 241 05 83; REGON: 368559127.

 2. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkownika i Usługodawcy.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu. 

 4. Serwis zapewnia możliwość pobrania, utrwalenia i wydrukowania Regulaminu.

§2.

 1. Wyrażenia pisane wielką literą należy rozumieć w następujący sposób: Adres e-mail – indywidualny adres elektronicznej skrzynki pocztowej Użytkownika, określony w trakcie Rejestracji, za pośrednictwem której Użytkownik może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości, na który Usługodawca wysyła Newsletter „BETTER-LETTER” lub inne zamówione przez Użytkownika materiały. Formularz – formularz wypełniany przez Użytkownika przy Rejestracji, wymagający podania określonych danych koniecznych do świadczenia niektórych Usług. Newsletter –biuletyn informacyjny przesyłany przez Usługodawcę na żądanie Użytkownika na adres poczty elektronicznej określony w Formularzu Serwis – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.BETTER-SIDE.com wraz z poddomenami, zawierająca materiały publikowane przez Usługodawcę w formie tekstowej lub graficznej. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający warunki korzystania z Serwisu oraz świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, stanowiący integralną część Umowy.  Rejestracja – czynność polegająca na dobrowolnym udostępnieniu danych przez Użytkownika dokonana za pomocą Formularza udostępnionego w Serwisie oraz zapoznanie się i akceptacja warunków Regulaminu. Subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług poprzez zamówienie Newslettera lub innych materiałów udostępnianych na Adres e-mail przez Usługodawcę. Umowa – zobowiązanie, którego przedmiotem jest nieodpłatne świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, Usług za pośrednictwem Serwisu.  Usługi – usługi świadczone nieodpłatnie przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu. Użytkownik – Subskrybent a także inna osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej swobodni, korzystająca z Serwisu bez dokonania Rejestracji.

§3.

 1. Regulamin określa:

  1. rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,

  2. warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną,

  3. warunki zawiązywania i rozwiązywania Umów,

  4. prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkowników, związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,

  5. zasady odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług,

  6. zasady ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z Usług,

  7. reklamacje,

  8. zasady świadczenia usług reklamowych.

§4.

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi na rzecz Użytkowników:

  1. nieodpłatne przeglądanie i odczytywanie przez Użytkowników materiałów zamieszczanych w Serwisie, w ramach bezpłatnego dostępu,

  2. umożliwienie Użytkownikom zamieszczania komentarzy pod opublikowanymi materiałami i ich wyświetlanie w Serwisie,

  3. przesyłanie na indywidualne żądanie Użytkowników Newsletterów oraz innych materiałów na Adres e-mail,

  4. udostępnienie możliwości komunikacji z autorami materiałów udostępnianych przez Usługodawcę lub innymi osobami kontaktowymi ze strony Usługodawcy.

 1. Usługodawca określa dla których Usług konieczne jest dokonanie Rejestracji. 

§5.

 1. Rejestrując się bądź korzystając z Usług, które nie wymagają Rejestracji, Użytkownik zawiera Umowę z Usługodawcą i oświadcza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu i akceptuje ich treść. W przypadku braku akceptacji, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, Użytkownik jest zobowiązany do niekorzystania z Serwisu.

 1. Korzystanie z niektórych Usług wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych, określonych w Formularzu. Zakres Usług wymagających Rejestracji jest wyraźnie określony przez Usługodawcę.

 §6.

 1. Umowę mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do czynności prawnych.

 1. Warunkiem korzystania z Usług jest spełnienie warunków technicznych potrzebnych do korzystania z Serwisu określonych w Regulaminie.

 2. Rejestracja wymaga uzupełnienia przez Użytkownika, który zamierza zamówić Newsletter lub inne materiały dostarczane przez Usługodawcę, właściwego Formularza zamieszczonego w Serwisie.

 3. Po skutecznym dokonaniu Rejestracji, Usługodawca potwierdza dokonanie Rejestracji wysyłając do Użytkownika wiadomość e-mail na Adres e-mail.

 §7.

 1. Zarówno Użytkownik, jak i Usługodawca mogą rozwiązać Umowę w każdym czasie.

 1. Subskrybent rozwiązuje Umowę poprzez skorzystanie z funkcji „Rezygnuj z Newslettera” – link do rezygnacji dostępny jest w każdym e-mailu zawierającym Newsletter lub inne materiały udostępniane przez Usługodawcę. Skutkiem powyższego jest zaprzestanie świadczenia Usług wymagających Rejestracji oraz usunięcie adresu email Subskrybenta z listy odbiorców.

 2. Usługodawca dokonuje rozwiązania Umowy poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres e-mail podany przez Użytkownika podczas Rejestracji wypowiedzenia. Usługodawca może rozwiązać Umowę w przypadku:

  1. Naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu;

  2. Umieszczania przez Użytkownika w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy;

  3. Wykorzystywania przez Użytkownika Usługi niezgodnie z jej przeznaczeniem;

  4. Usunięcia przez Subskrybenta adresu poczty elektronicznej, która było użyta do Rejestracji.

 §8.

 1. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia umożliwiającego: dostęp do sieci Internet; przeglądanie zasobów Internetu; wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej.

 1. Ponadto wymagane jest posiadanie przez Użytkownika sprawnego Adresu e-mail, który umożliwia wysyłkę o odbiór poczty elektronicznej.

 1. W razie korzystania przez Użytkownika ze sprzętu lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych określonych w ust. 1-2 powyżej, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Usług i zastrzega, że może mieć to negatywny wpływ na jakość świadczonych Usług. 

§9.

 1. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie dane, które są prawdziwe i nie wprowadzają w błąd, nie naruszają przepisów obowiązującego prawa, w tym praw własności intelektualnej oraz dóbr osobistych.

 1. Zakazane jest wprowadzanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, a także podejmowanie działań mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia Serwisu. W razie powzięcia przez Usługodawcę informacji o bezprawnym charakterze danych wprowadzanych przez Użytkownika, Usługodawca może wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym. Usługodawca jest uprawniony do moderowania i usuwania komentarzy zamieszczanych w Serwisie, naruszających postanowienie Regulaminu.

§10.

 1. Usługodawca każdorazowo określa dane w Formularzu, które są niezbędne do świadczenia danej Usługi drogą elektroniczną. W celu realizacji Usług Usługodawca może przetwarzać m.in. następujące dane:

  1. imię i nazwisko Użytkownika,

  2. adres e-mail.

 1. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak ich brak lub żądanie zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych już przekazanych może powodować brak dostępu do Usług, które bez przetwarzania ww. danych nie mogą być świadczone.

 1. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku ze świadczeniem Usług, w tym informacje do których podania zobowiązany jest Usługodawca na mocy obowiązujących przepisów, znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej pod adresem (adres strony www).

 2. Usługodawca jest uprawniony do przekazania wybranych danych dotyczących Użytkowników, właściwym organom, które zgłoszą żądanie udzielenia tego rodzaju informacji w oparciu o właściwe przepisy obowiązującego prawa.

 3. Usługodawca zapewnia szyfrowanie danych mających na celu uniemożliwienie dostępu osób nieuprawnionych do treści tych danych.

 4. Usługodawca może za pośrednictwem Serwisu publikować bannery i linki do innych serwisów internetowych. Użytkownik, korzystając z bannera lub linku, przechodzi na stronę należącą do innego właściciela. Po przejściu przez Użytkownika na stronę należącą do innego właściciela, niniejszy Regulamin nie ma zastosowania. 

 5. Użytkownik może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie z Serwisu materiałów reklamowo – promocyjnych drogą elektroniczną.

§11.

 1. Serwis i jego szata graficzna, jak również materiały w nim zawarte w postaci tekstów, zdjęć, grafik, wykresów, materiałów video, materiałów multimedialnych, znaków towarowych oraz Newsletter i inne materiały udostępniane przez Usługodawcę podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119, poz. 1117 z późn. zm.). 

 1. Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

 2. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz materiałów w nim zamieszczonych lub udostępnianych przez Usługodawcę wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. Zabronione jest wykorzystywanie tekstów, zdjęć, grafik, wykresów, materiałów video, materiałów multimedialnych oraz Newslettera i innych materiałów udostępnianych przez Usługodawcę, w jakikolwiek sposób w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek na gruncie właściwych przepisów.

 §12.

 1. Użytkownik może składać do Administratora reklamacje na funkcjonowanie Serwisu.

 2. Przedmiotem reklamacji może być zarzut wykonywania usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu niezgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

 3. Użytkownik może złożyć reklamację w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Administratora wynikających z Regulaminu: pisemnie na adres korespondencyjny Administratora w Piastowie, kod: 05-820 przy ul. Sułkowskiego 9 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: redakcja@better-side.com. Za dzień wniesienia reklamacji: pisemnej – przyjmuje się datę wpływu zgłoszenia reklamacyjnego na adres korespondencyjny Administratora, drogą elektroniczną – przyjmuje się datę wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia wiadomości elektronicznej.

 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno określać dane Użytkownika oraz zwięzły opis zgłaszanych zastrzeżeń i uwag.

 5. Administrator będzie rozpatrywał zgłoszenia reklamacyjne w terminie 14 dni od dnia wniesienia reklamacji. W przypadku braku odpowiedzi we wskazanym wyżej terminie, reklamacje uznaje się za uwzględnioną zgodnie z żądaniem Użytkownika.

 6. Jeżeli reklamacja wniesiona przez Użytkownika nie zostanie uwzględniona w całości lub w części, Użytkownik może w dowolnym czasie skierować sprawę na drogę postępowania przed sądem powszechnym. Użytkownik ma prawo wystąpić na drogę postępowania sądowego przed wyczerpaniem drogi postępowania reklamacyjnego.

 7. Indywidualne ustawienia komputera, monitora i łącza internetowego Użytkownika, powodujące błędne lub zniekształcone przeprowadzenie operacji, nie mogą być podstawą reklamacji.

 8. Usługodawca ma prawo zablokować dostęp do Serwisu w związku z koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego, ze względów bezpieczeństwa, w tym nieprawidłowego korzystania z Serwisu, wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub Usługodawcę na czas niezbędny do przeprowadzenia prac bądź usunięcia występujących zagrożeń lub nieprawidłowości.

 9. W odniesieniu do informacji prezentowanych w Serwisie, które zostały w nim zamieszczone lub dostarczone przez podmioty trzecie, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, lub kompletność tych informacji, jak również za ich przydatność dla jakichkolwiek działań Użytkownika. Usługodawca nie udziela jakichkolwiek gwarancji, że dane, informacje, materiały zamieszczone w ramach Serwisu sprostają oczekiwaniom Użytkownika, co do ich merytorycznej zawartości, kompletności, dokładności czy przydatności.

 §14.

 1. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.

 1. Usługodawca informuje Użytkowników o dokonaniu zmian poprzez opublikowanie w Serwisie lub wysłania na Adres e-mail ogłoszenia z informacją o zmianie i adresem strony internetowej, na której publikowany jest Regulamin.

 §15.  

 1. Prawem właściwym dla Umów pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą, których przedmiotem są Usługi dostarczane przez Usługodawcę na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.

 1. Wszelkie spory związane z Usługami będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 §16.

 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w aktualnej wersji pod adresem www.Better-Side.com/regulamin i wchodzi w życie z dniem premiery Serwisu: 23 marca 2019 roku.

Regulamin Regulamin świadczenia usług reklamowych na portalu BetterSide.com

§ 1 Ilekroć w niniejszym Regulaminie stosuje się niżej określone pojęcia, rozumieć przez nie należy odpowiednio: Wykonawca – BetterSide.com; Portal – portal internetowy BetterSide.com, prowadzony przez Wykonawcę; Usługa reklamowa – publikacja materiałów reklamowych na Portalu; Zamawiający – podmiot zlecający Wykonawcy usługę reklamową; Materiały reklamowe – dostarczone przez Zamawiającego treści zawierające
przekaz promocyjny, mające w szczególności postać prospektu, ogłoszenia, artykułu sponsorowanego, banneru, bądź innego zaproszenia do zapoznania się z ofertą Zamawiającego lub podmiotów, na rzecz których zamawia on usługę reklamową.
§ 2 Wykonawca świadczy usługi reklamowe na podstawie odpłatnej umowy z Zamawiającym.
Do zawarcia umowy dochodzi, gdy Zamawiający prześle Wykonawcy wypełnione Zamówienie w formie pisemnej lub dokumentowej (skan lub fotokopia e-mailem na adres: redakcja@better-side.com), na formularzu Wykonawcy, a Wykonawca przyjmie Zamówienie do realizacji, poprzez przesłanie Zamawiającemu faktury lub faktury pro forma. Wykonawca może bez podania przyczyny odmówić przyjęcia otrzymanego zamówienia tą samą drogą, którą otrzymał zamówienie. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na otrzymane Zamówienie w terminie 15 dni roboczych nie wysłał Zamawiającemu faktury ani faktury pro forma, w razie wątpliwości uważa się, że odmówił przyjęcia Zamówienia. Wykonawca, pomimo przyjęcia zamówienia, może odmówić publikacji na Portalu dostarczonych przez Zamawiającego materiałów reklamowych, zachowując prawo do umówionego wynagrodzenia, jeżeli ich publikacja mogłaby prowadzić do naruszenia norm prawa powszechnie obowiązującego, lub dóbr osobistych albo praw majątkowych lub ważnego interesu Wykonawcy, bądź osób trzecich. Zamawiający może przed całkowitym wykonaniem Umowy rozwiązać ją w części, w jakiej nie została jeszcze wykonana, składając w tym celu Wykonawcy stosowne oświadczenie woli. W takim jednak wypadku Zamawiający zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy niezwłocznie karę umowną w kwocie stanowiącej równowartość 80% wynagrodzenia, jakie Wykonawca miał otrzymać za wykonanie tej części Umowy.
§ 3 Zamawiający zobowiązany jest przesłać Wykonawcy nie później, niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem okresu publikacji, na adres: redakcja@better-side.com materiały reklamowe do publikacji w wykonaniu złożonego zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł zrealizować zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wskutek niedostarczenia mu na czas przez Zamawiającego materiałów reklamowych do publikacji, lub dostarczenia materiałów wadliwych, albo niezgodnych, Wykonawca zwolniony jest z obowiązku ich publikacji, zachowując prawo do całego uzgodnionego wynagrodzenia. Zamawiający zapewnia i gwarantuje, że dostarczone przez niego do publikacji na Portalu materiały reklamowe stanowią przedmiot majątkowych praw autorskich i pokrewnych, z których Zamawiający może samodzielnie lub zależnie korzystać w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia, a w szczególności w zakresie ich publikowania w Internecie. Zamawiający zapewnia i gwarantuje, że publikacja na Portalu dostarczonych przez niego materiałów reklamowych nie naruszy powszechnie obowiązujących norm prawnych, dobrych obyczajów, ani praw podmiotowych osób trzecich, w szczególności ich dóbr osobistych lub praw wynikających z własności intelektualnej. Zamawiający ponosi całkowitą odpowiedzialność za treść i formę dostarczonych przez siebie do publikacji materiałów reklamowych i zobowiązuje się zwolnić Wykonawcę z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia dóbr osobistych lub praw majątkowych osób trzecich, albo powszechnie obowiązujących norm prawnych lub dobrych obyczajów, wskutek publikacji na Portalu dostarczonych przez Wykonawcę materiałów reklamowych.

§ 4
Z tytułu świadczenia usług reklamowych Wykonawcy należy się od Zamawiającego wynagrodzenie w wysokości netto według zamówienia. Wynagrodzenie Wykonawcy wymagalne jest w terminie wskazanym w wystawionej przez Wykonawcę fakturze lub fakturze pro forma, jednak nie później, niż 5 dni robocze przed datą rozpoczęcia umówionego okresu publikacji. Jeżeli Zamawiający nie uiści należnego Wykonawcy wynagrodzenia w terminie 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia umówionego okresu publikacji, okres publikacji rozpoczyna się później i skraca odpowiednio do ilości dni opóźnienia z zapłatą wynagrodzenia, bez zmniejszenia jego wysokości. Umówione wynagrodzenie podlega zmniejszeniu proporcjonalnie do czasu, w którym usługa nie była świadczona w umówionym okresie publikacji z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, chyba że Wykonawca za zgodą Zamawiającego publikował materiały reklamowe przez taki sam okres czasu w innym terminie. Nie stanowią przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy zdarzenia nadzwyczajne wyczerpujące znamiona siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. W przypadku opóźnienia Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia, niezależenie od innych uprawnień Wykonawcy przysługują maksymalne odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
§ 5 Wszelkie spory wynikające z umowy rozstrzygać będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Wykonawcy, stosując w sprawach nieuregulowanych umową normy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium RP.