REGULAMIN Konkursu Walentynkowego

/ KONKURSU BETTER-SIDE x FACEBOOM / – INSTAGRAM

§ 1  Postanowienia Ogólne

  1. Organizatorem Konkursu jest BETTER-SIDE.COM Magdalena Szmidt identyfikująca się numerem NIP 534 241 05 83 dalej zwany „Organizatorem”.
  2.  Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  3. Konkurs rozpoczyna się dnia 11 lutego 2022 r. godz. 20:00 (wraz z publikacją posta konkursowego na Instagramie), a kończy się dnia 13 lutego 2022 r. o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
  4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

  1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
  3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
  4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowieniami
  5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

  1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu czterech czynności: dodać do obserwowanych profil na Instagramie @bs_betterside, po drugie polubić post konkursowy. W trzecim kroku należy skomentować post konkursowy odpowiedzią na pytanie w nim zadane. W czwartym kroku należy udostępnić post i zaprosić przyjaciółki do zabawy.
  2. Ze wszystkich zgłoszeń wyłonimy trzech zwycięzców, którzy otrzymają po zestawie kosmetyków składających się z 5 produktów marki Faceboom.
  3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej do dnia 14.02.2022 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram oraz pod postem konkursowym.
  4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 16.02.2022 prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość, a także numer telefonu dla kuriera).
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru komentarzy. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez @bs_betterside z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.
  6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych: 1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram, 2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu, 3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa; 4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich; 5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż BodyBoom.
  7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
  8. Fundatorem nagród jest firma Bielenda Kosmetyki Naturalne sp. z o. o. (poprzednio: Bielenda Kosmetyki Sp. z o.o. s.k.) z siedzibą w Krakowie 31-553) przy ul. Fabrycznej 20, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000875566, posiadającą NIP: 9442043784 oraz numer REGON: 356357380.
  9. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.
  10. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
  11. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Fundatora nagród.
  12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. J. Sułkowskiego 9 05-820 Piastów oraz na adres e-mail redakcja@better-side.com. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: redakcja@better-side.com
  2. Regulamin Konkursu oraz zasady przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.
  3. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
  4. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację poprzez wiadomość e-mail.

§ 6 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2022 r.
  2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
  3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.