§1  Postanowienia Ogólne
1. Organizatorem Konkursu jest BETTER-SIDE.COM Magdalena Szmidt z siedzibą uL. Sułkowskiego 9 05-820 Piastów identyfikująca się numerem NIP 534 241 05 83 dalej zwany „Organizatorem”.
2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Konkurs rozpoczyna się dnia 26 maja 2022 r. godz. 22:00, a kończy się dnia 29 maja 2021 r. o godz. 22:00 czasu polskiego.

4. Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Instagram. Serwis Instagram nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Instagram. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Instagram z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Instagram roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 2 Uczestnicy konkursu

W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:
1. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,
3. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,
4. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,
5. wykonała Zadanie Konkursowe. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 1 pkt 1 – 5 stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

 

§ 3 Zadanie konkursowe i nagrody

  1. Zadanie Konkursowe polega na wykonaniu następujących czynności: dodanie do obserwowanych profil na Instagramie @bs_betterside, a polubić post konkursowy. Natępnie należy skomentować post konkursowy, odpowiadając na pytanie konkursowe i zapraszając do zabawy 3 nowe osoby. Opcjonalnie udostępnijcie ten post.
  2. Ze wszystkich zgłoszeń nagrodzimy zwycięzcę, który otrzyma zestaw kosmetyków składających się z 3 produktów marki Floslek.
  3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o swojej wygranej do dnia 30.05.2022 w prywatnej wiadomości przesłanej w serwisie Instagram oraz pod postem konkursowym.
  4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 31.05.2022 prywatnej wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się imię i nazwisko zwycięzcy oraz adres korespondencyjny (ulica, numer domu, kod pocztowy, miejscowość) i numer telefonu (dla kuriera).

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru komentarzy. Prawidłowe wykonanie Zadania Konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań: Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika, Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. Korzystanie przez @bs_betterside z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań Konkursowych:

1. niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram,

2. niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie z zasadami Regulaminu,

3. zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub naruszające obowiązujące przepisy prawa;

4. naruszających prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, bądź dobra osobiste osób trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;

5. zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym dotyczące jakichkolwiek towarów lub usług innych niż Floslek czy Better-Side.

7. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.

8. Fundatorem nagród jest firma  Laboratorium Kosmetyczne FLOSLEK Furmanek sp.j.

9. Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

10. W Konkursie można otrzymać Nagrodę tylko raz.
11. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Fundatora nagród.
12. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

§ 4 Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres ul. J. Sułkowskiego 9 05-820 Piastów oraz na adres e-mail redakcja@better-side.com. Uczestnicy Konkursu akceptują wykorzystanie i przetwarzanie ich danych osobowych w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą zbierane i przetwarzane przy zachowaniu zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182), a Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania, jak również ich usunięcia. Dane uczestników nie będą przekazywane innym podmiotom. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia Konkursu.

§ 5 Tryb składania reklamacji

  1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem poleconym (o ile uczestnik nie wyrazi zgody na przesłanie powiadomienia jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: redakcja@better-side.com

2. Regulamin Konkursu dostępny jest na dysku. Skrócony opis zasad przeprowadzenia Konkursu może znajdować się na stronach internetowych Organizatora. Wszystkie treści tego rodzaju mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu i obowiązujące przepisy prawa. Organizator ma prawo do zmiany Regulaminu Konkursu, przy czym zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Uczestników. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Organizatora oraz Uczestnika.

3. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji, na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
4. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację poprzez wiadomość e-mail.

§ 6 Postanowienia końcowe i informacje techniczne

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 maja 2022 r.
2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.